Ombyggnation

Enklare renovering av lägenheten såsom målning, tapetsering, omläggning av golv eller utbyte av köksinredning är exempel på förändringar som ej kräver föreningens godkännande. Enligt bostadsrättslagen får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar:

 • ingrepp i bärande konstruktion,
 • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
 • annan väsentlig förändring av lägenheten

trappa2  trappa  balkong

Väsentlig ombyggnad

I det fall att ombyggnationen är av sådan art att den i förväg måste godkännas av styrelsen skall underlag för beslut lämnas till styrelsen. Underlaget skall vara skriftligt och innehålla/beskriva:

 • ombyggnationen
 • när och under hur lång tid ombyggnationen pågår
 • påverkan på andra lägenheter
 • underlag för ansökan om bygglov

Ansvaret för inhämtande av information från stadsbyggnadsnämnden huruvida åtgärderna är bygglovspliktiga åligger bostadsrättshavaren. I det fall bygglov erfordras för ombyggnationen skall bostadsrättshavaren inge ansökan om bygglov till stadsbyggnadsnämnden.

Innan arbetet med ombyggnationen påbörjas skall styrelsen ha erhållit kopia av beviljat bygglov.

Efter avslutad ombyggnation
Bostadsrättsinnehavaren har att till styrelsen inkomma med relationsritningar som visar förändringen samt kopia på stadsbyggnadsnämndens slutintyg.

 

Regler vid all typ av ombyggnad/renovering

Vid all renovering eller ombyggnad gäller att:

 • Bostadsrättsinnehavaren skall informera grannar om att eventuell störning kan ske, i vilken form samt under vilken tid.
 • Störningar i form av buller från byggarbetet skall minimeras och dessa arbeten får endast ske i enlighet med föreningens ordningsregler.
 • Byggmaterial och avfall får ej förvaras i trapphus eller i gemensamma utrymmen i källare.
 • Byggavfall och färg får ej slängas bland hushållssopporna
 • Trapphusen skall städas dagligen vid nedsmutsning.