Andrahandsuthyrning

Enligt bostadsrättslagen (7 kap 10§) får en bostadsrättshavare upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen ej ger sitt samtycke kan prövning ske hos hyresnämnden.

Bostadsrättshavaren ska i sin ansökan till styrelsen ange skäl till uthyrningen, till vem man vill hyra ut och under hur lång tid. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har bektansvärda skäl för uthyrningen.

Föreningsstämman har beslutat att ta ut en administrationsavgift för uthyrning i andrahand från och med 2017-01-01 på 10 procent av prisbasbeloppet per år.

Policy för andrahandsuthyrningar (Tillägg Februari 2018)
Då vi är en liten förening och har haft relativt många andrahandsuthyrningar, har styrelsen tagit beslut på en förtydligande policy enligt följande:

Andrahandsuthyrning begränsas till två år (beaktansvärda skäl en förutsättning) med option på ytterligare ett år, som ansöks separat. Vid exceptionella skäl kan andra tidsperioder godkännas. Samtliga andrahandsuthyrningar prövas av styrelsen. Detta gäller självklart också korttidsuthyrning av typen ”airbnb”.

Som beaktansvärda skäl kan anges:

  • arbete/studier/vård av anhörig på ort till vilken man inte kan pendla
  • värnpliktstjänstgöring
  • provsamboende
  • sjukdom
  • uthyrning till egna barn (som t ex ska studera)
  • om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering

 

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan skall göras skriftligen till styrelsen på särskild blankett: Ansökan om andrahandsuthyrning.

Blanketten lämnas i styrelsens brevlåda på Västmannagatan 90.