Föreningsstämma

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämma. Ordinarie förenngsstämma skall hållas årligen någon gång under mars-juni. Kallelse till ordinare föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

Rösträtt

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet skall ha en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt i orginal.

Fullmakt för ombud vid föreningsstämma

Protokoll från föreningsstämmor